Development
Ngôn ngữ phát triển

Ngôn ngữ phát triển

 

Ngôn ngữ C、C++、VBA、VB、JAVA、HTML、SQL、VB.NET、ASP.NET、ASP、PHP
CSDL Oracle、SQLServer、Postgre SQL、MySQL
Hệ điều hành (OS) Dos, Window, Linux